Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

kaciemilordzie
8943 656f 500
Reposted fromsavatage savatage via4777727772 4777727772
kaciemilordzie
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
kaciemilordzie
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
kaciemilordzie
kaciemilordzie
9322 17dc
Reposted fromoiv13 oiv13 viamyfuckingreality myfuckingreality
kaciemilordzie
Czekanie sprawia, że gorzknieje cała słodycz w nas.
— Coma, Leszek Żukowski
Reposted fromfafner fafner vianezavisan nezavisan
kaciemilordzie

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

2255 2d48 500

tr1964:

Praha, Česká republika

kaciemilordzie
kaciemilordzie
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
kaciemilordzie
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. Co za absurd. Rozpacz
z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań.
— E L James – Pięćdziesiąt twarzy Greya
kaciemilordzie
In your life, you meet people. Some you never think about again. Some, you wonder what happened to them. There are some that you wonder if they ever think about you. And then there are some you wish you never had to think about ever again. But you do.
— C.S. Lewis, The Wonder Years
Reposted fromguidetomadness guidetomadness vianezavisan nezavisan
kaciemilordzie

-Kocham Cię.. 
-Ale przecież nie widzieliśmy się od roku! 
-Widziałam Cię co noc, ilekroć zamknęłam oczy.

 

— hmmm
Reposted fromchocoway chocoway vianezavisan nezavisan

April 16 2018

kaciemilordzie
4629 2d80
Reposted fromkniepuder kniepuder vialaparisienne laparisienne
kaciemilordzie

Pytanie: Co tam u ciebie słychać? Stawia mnie zawsze naprawdę w kłopotliwej sytuacji...

kaciemilordzie
3204 eed5 500
kaciemilordzie
3510 28ae
Charles Bukowski
kaciemilordzie
0965 ea8e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl